Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту обласної цільової протипаводкової Програми на період до 2025 року

Версія для друку Версія для друку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту обласної цільової протипаводкової Програми на період до 2025 року

Опубліковано 20 листопада 2020року, 09:35 

1) Замовник.

Дністровське басейнове управління водних ресурсів;

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 91 Бюджету кодексу України розроблено проєкт Програми, що пропонується до затвердження рішенням обласної ради.

Проект Програми розроблено з метою вирішення у Прикарпатському регіоні проблеми захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь, та об’єктів виробничої сфери від катастрофічних паводків і повеней та мінімізування розмірів збитків заподіяних ними.

Для досягнення мети Програми необхідне комплексне, цілеспрямоване та системне вирішення основних завдань:

– будівництво нових та відновлення існуючих гідротехнічних захисних споруд (водозахисних дамб та берегоукріплень);

– проведення робіт з розчищення русел річок, упорядкування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, розроблення схем комплексного протипаводкового захисту територій від шкідливої дії вод;

– визначення меж прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед на водних об’єктах, що є джерелами питного водопостачання;

– здійснення  першочергових  заходів  щодо  відновлення  і  підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;

– ліквідація наслідків шкідливої дії вод, захисту населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь;

відшкодування вартості матеріалів та ресурсів протипаводкового призначення.

Очікувані результати виконання Програми:

– створення безпечних умов для життєдіяльності населення  області;

– здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;

– забезпечення управління паводковим стоком;

– мінімізування розмірів збитків, спричинюваних шкідливою дією паводкових вод;

– відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та екологічного стану малих річок;

– відшкодування вартості матеріалів та ресурсів протипаводкового призначення.

Програма базується на основі аналізу гідрологічної обстановки на річках, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Водного кодексу України, Податкового та Бюджетного кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами) та на виконання Рішення голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації згідно з протоколом від 03.08.2020р. №47.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Для кожного з визначених протипаводкових заходів Програми розробляється низка заходів і проєктів, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО)мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації проекту цільової протипаводкової Програми на період до 2025 року, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

ґрунти;

атмосферне повітря;

водні ресурси;

стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

кліматичні фактори.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від здійснення заходів, що пропонується відповідно до Програми на:

території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об’єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропонований проєкт Програми містить перелік заходів для вирішення проблеми захисту населених пунктів, територій, у тому числі сільськогосподарських угідь, та об’єктів виробничої сфери від катастрофічних паводків і повеней у Прикарпатському регіоні (зокрема, на території Івано-Франківської області), з чого випливає відсутність транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

По території області протікає 8294 річки, загальною довжиною 15756 км, у тому числі: 4688 річок в басейні р. Дністер довжиною 9111 км і 3606 річок в басейні р. Прут довжиною 6645 км. Близько 70% загальної кількості річок протікають у гірській частині області, де в основному й формуються запаси поверхневих водних ресурсів, які в середній по водності рік складають 4,45 км3 води (8,8% стоку України).

Прикарпатський регіон знаходиться в зоні розвинутої зливової діяльності атмосфери і відповідно зоні підвищеного ризику щодо виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії, що спричиняє різні за масштабами, у тому числі й катастрофічні затоплення, підтоплення і перезволоження територій, ураження інженерних інфраструктур та комунікацій з руйнівними наслідками.

Розроблення проєкту обласної цільової протипаводкової Програми на період до 2025 року є одним із засобів забезпечення надійного комплексу захисних споруд для захисту населення та мінімізації збитків від шкідливої дії вод.

Запропонований проект Програми містить:

– аналіз гідрологічної обстановки на річках (з 1954 року (створення облводгоспу та систематичного підрахунку наслідків від стихійного лиха) пройшло 86 повеней та паводків, прями збитки від яких на 01.09.2020 р. складають 8,2 млрд.грн;

– основні природні фактори, та фактори господарської діяльності, що мають значний вплив на формування паводкового стоку;

– перелік заходів і завдань з визначення виконавців, термінів виконання, обсягів та джерел фінансування;

– очікувані економічні, соціальні та екологічні результати виконання Програми.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. Проте, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1. «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження Програми;

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;

Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

– збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Програми з точки зору екологічної ситуації;

– проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

– проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

– моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»: 

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

– недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

– збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

– охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

– недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

– розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: 

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією;

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту обласної цільової протипаводкової Програми на період до 2025 року подаються до:

Відділу водних відносин та басейнової взаємодії Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Відповідальна особа:  Начальник відділу водних відносин та басейнової взаємодії – Гартун Олександр Євгенійович

(контактні дані: vodaif@ukr.net;

тел. приймальня (0342) 52-31-42;

тел. відділ водних відносин та басейнової взаємодії (0342) 52-31-36

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, з дня оприлюднення Заяви.

 

Додаткові матеріали:

Протипаводкова_ПРОГРАМА_2021-2025