Лабораторія моніторингу вод Західного регіону

Версія для друку Версія для друку

Для впровадження європейських принципів ведення моніторингу в Дністровському БУВР створена сучасна лабораторія моніторингу вод Західного регіону, яка проводить спостереження за станом масивів поверхневих вод, керуючись Водною Рамковою Директивою ЕС.

Моніторинг поверхневих вод проводиться відповідно до наказу Держводагентства України № 5 від 12.01.2022, яким затверджено перелік пунктів моніторингу у частині проведення Держводагентством вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод.

Метою моніторингу поверхневих вод є досягнення «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» масивів поверхневих вод, що досягається в три етапи:

– встановлення загальної характеристики поверхневих вод;

– встановлення основних антропогенних впливів на річковий басейн;

– розробка заходів по досягненню «доброго екологічного стану» та «доброго хімічного стану» масивів поверхневих вод.

У сферу компетенції лабораторії Дністровського БУВР входить:

– визначення пріоритетних забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод: пестицидів, які використовуються в сільському господарстві для боротьби із шкідниками, поліароматичних вуглеводнів, які використовуються у синтезі барвників та лікарських речовин, летких органічних сполук, що використовуються у фармакології та при виготовленні пестицидів і барвників;

– визначення хімічних та фізико-хімічних показників якості води, наприклад показників кисневого режиму – вміст розчиненого у воді кисню, хімічне та біохімічне споживання кисню та ін.;

– визначення специфічних для басейну Дністра синтетичних та несинтетичних забруднюючих речовин, встановлених скринінгом.

Для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод наказом Мінприроди від 06.02.2017 № 45 затверджений Перелік пріоритетних забруднюючих речовин, який включає 45 токсичних органічних і неорганічних речовин, з яких на даний час визначається 35.

Визначення хімічних та фізико-хімічних показників якості води регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 758 від 19.09.2018 і включає 23 показники.

В рамках проєкту ГЕФ проведено скринінг специфічних для басейну забруднюючих речовин, яким встановлено, що характерними для басейну Дністра є 18 речовин, з них 5 речовин – пестициди, 5 – фармацевтичні препарати та 8 – метали і з яких на даний час визначається 11. Окрім цих речовин в басейні Дністра виявлено наявність стимуляторів та наркотичних речовин – кофеїну, ефедрину. Для визначення решти показників ведуться підготовчі роботи – впровадження методик дослідження фармацевтичних препаратів, закупка стандартних зразків.

Для проведення моніторингу лабораторія оснащена сучасними аналітичними приладами.

Для виявлення пріоритетних забруднюючих речовин придбано:

 • два газові хроматограф-мас-спектрометр та рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором, на яких проводяться визначення токсичних органічних речовин;
 • атомно-емісійний спектрометр з індуктивно-зв’язаною плазмою для визначення важких металів.

Для підготовки проб до хроматографічних досліджень придбано додаткове обладнання:

 • роторний випарник;
 • випарник розчинника в струмі азоту;
 • система для очищення води.

Для визначення хімічних і фізико-хімічних показників, зокрема питомої електропровідності та азоту загального, закуплено:

 • спектрофотометр;
 • кондуктометр;
 • систему підготовки проби для визначення органічного азоту за методом К’єльдаля.

Для проведення якісних досліджень фахівці лабораторії пройшли навчання, організоване експертами проекту «Водна ініціатива Європейського союзу плюс» в центрі підвищення кваліфікації та навчання за короткостроковою освітньою програмою підвищення кваліфікації з курсу «Плани управління річковим басейном», брали участь у тренінгах в Австрії та Польщі.

Всю інформацію про стан рік області зокрема та України в цілому можна знайти на сайті Держводагентства України, зайшовши за посиланням «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України». Пошуковцеві відкривається карта України з відповідним відображенням стану поверхневих вод. Колір позначки пункту моніторингу відповідає класу екологічного стану масиву, встановленого за результатами проведених лабораторних досліджень, який можна охарактеризувати як Відмінний (синій колір позначки), Добрий (зелений), Задовільний (жовтий), Поганий (оранжевий) та Дуже поганий (червоний колір). Крім того, вибравши пункт моніторингу у програмі можна побачити показники якості стану водного масиву у цьому створі спостережень. База даних Програми постійно оновлюється, враховуючи наступні результати спостережень.

 

Перелік випробувань та характеристик поверхневих вод, що визначаються лабораторією моніторингу вод Західного регіону

 

Хімічні та фізико-хімічні дослідження

 • Температура;
 • Водневий показник (рН);
 • Розчинений кисень;
 • Питома електропровідність;
 • Мінералізація;
 • Біохімічне споживання кисню (БСК5);
 • Хімічне споживання кисню (ХСК);
 • Масова концентрація нітрогену загального;
 • Масова концентрація нітрогену амонійного;
 • Масова концентрація нітрогену нітритого;
 • Масова концентрація нітрогену нітратного;
 • Масова концентрація фосфору загального;
 • Масова концентрація фосфору ортофосфатів;
 • Масова концентрація завислих твердих частинок;
 • Кольоровість;
 • Масова концентрація аніонних поверхнево-активних речовин;
 • Масова концентрація марганцю;
 • Масова концентрація заліза загального;
 • Сумарний вміст кальцію та магнію (жорсткість води);
 • Масова концентрація кальцію;
 • Масова концентрація магнію;
 • Масова концентрація сульфатів;
 • Масова концентрація хлоридів.

 

Хроматографічні дослідження

 • Масова концентрація пестицидів (α-ендосульфа-ну, β-ендосульфану, гексахлорциклогексану (ліндан), аклоніфену, алахлору, алдрину, атразину, ацетохлору, біфеноксу, гексахлорбензолу, гептахлору, гептахлорепоксиду, дикофолу, дихлофосу, діелдрину, ендрину, ізодрину, квіноксифену, метолахлору, пара-пара-ДДД, пара-пара-ДДЕ, пара-пара-ДДТ, пентахлорбензолу, симазину, тербутрину, трифлураліну, хлорпірифосу (хлорпірифос-етил), хлорфенвінфосу (суміш цис- і транс-ізомерів), цибутрину (іргаролу), циперметрину, карбарилу, тербутилазину);
 • Масова концентрація  флуканазолу;
 • Масова концентрація  карбамазепіну;
 • Масова концентрація триклозану;
 • Масова концентрація поліароматичних вуглеводнів (антрацену, бензо(b)флуорантену, бензо(g,h,i)перілену, бензо(k)флуорантену, бензо(а)пірену, індено(1,2,3-cd)пірену, флуорантену, нафталіну);
 • Масова концентрація алкілфенолів (нонилфенолів (4-нонилфенол), октилфенолів (4-(1,1, 3,3-тетраметилбутил)-фенол);
 • Масова концентрація галогенованих вуглеводнів (1,2-дихлоретану, бензолу, гексахлорбутадієну, дихлорметану, тетрахлоретану (чотири хлористий вуглець), тетрахлоретилену, трихлоретилен;
 • трихлорметану (хлороформ), нафталіну);
 • Масова концентрація трихлорбензолів ( 1,2,3-трихлорбензолу, 1,2,4-трихлорбензолу).

 

Спектрометричні дослідження

 • Масова концентрація елементів (алюмінію (Al), арґентуму (Ag), барію (Ba), берилію (Be), бору (B), вісмуту (Bi), ванадію (V), кадмію (Cd), калію (K), кобальту (Co), міді (Cu), літію (Li), магнію (Mg), марганцю (Mn), молібдену (Mo), натрію (Na), нікелю (Ni), свинцю (Bb), селену (Se), стронцію (Sr), стибію (Sb), сульфуру (S), титану (Ti), феруму (Fe), фосфору (P), хрому (Cr), кальцію (Ca), цинку (Z), галію (Ga), індію (In);
 • Масова концентрація миш’яку (As);
 • Масова концентрація ртуті (Hg).

 

Договірні роботи

Лабораторія Дністровського БУВР виконує договірні роботи по визначенню показників якості води для підприємств-водокористувачів, ставкових рибоводних господарств та жителів області:

 • Водневий показник (рН);
 • Розчинений кисень;
 • Біохімічне споживання кисню (БСК5);
 • Хімічне споживання кисню (ХСК);
 • Масова концентрація амоній-іонів;
 • Масова концентрація нітрат-іонів;
 • Масова концентрація нітрат-іонів;
 • Масова концентрація нітрит-іонів;
 • Масова концентрація ортофосфату;
 • Масова концентрація заліза;
 • Сумарний вміст кальцію та магнію (жорсткість води);
 • Масова концентрація сульфату;
 • Масова концентрація хлоридів;
 • Масова концентрація кальцію;
 • Масова концентрація магнію;
 • Масова концентрація міді;
 • Масова концентрація марганцю;
 • Масова концентрація загального хрому;
 • Мінералізація;
 • Кольоровість;
 • Питома електропровідність.

Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Дністровського басейнового управління водних ресурсів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей. Визначаються валовий вміст елементів та вміст рухомих сполук.

 Платні послуги

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 лабораторія моніторингу вод та грунтів проводить вимірювання показників якості підземних, зворотних і стічних вод та визначення властивостей грунтів.

Для підприємств-водокористувачів та орендарів ставкових рибоводних господарств лабораторія проводить визначення показників якості поверхневих та зворотних вод.

Для організацій, підприємств, землевласників, фермерських господарств, зацікавлених у веденні органічного сільського господарства та отриманні екологічно чистої продукції, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, в економії коштів на використанні добрив, лабораторія моніторингу вод та грунтів виконує агрохімічне дослідження ґрунту з метою визначення його складу та фізико-хімічних властивостей, а саме:

 • гумус, азот амонійний та нітратний, фосфор;
 • мікроагрегатний і гранулометричний склад ґрунту;
 • залізо загальне, сульфати і хлориди;
 • кислотність і вологість ґрунту та інші показники, вказані у Сфері технічної компетентності лабораторії.

 

Агрохімічні показники
рН-сольове, од.рН

гідролітична кислотність, ммоль/100г ґрунту

сума поглинутих основ, ммоль/100г ґрунту

органічна речовина, %

 

 

Елементи живлення, мг/кг ґрунту
азот амонійний

азот нітратний

фосфору рухомі сполуки

калію обмінні сполуки

 

Мікроелементи, мг/кг ґрунту
молібден

марганець

кобальт

мідь

алюміній

бор

залізо

цинк

хром

 

Забруднення важкими металами, мг/кг ґрунту
кадмій, свинець, ртуть

 

 

Фізичні показники
гранулометричний склад ґрунту

об’ємна вага, г/см3

щільність часток ґрунту, г/см3