Положення

Версія для друку Версія для друку

Затверджено
Наказ Державного агентства
водних ресурсів України
23.01.2018 р. №23

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Дністровське басейнове управління водних ресурсів

1.Загальні положення

1.1. Дністровське басейнове управління водних ресурсів (далі – Дністровське БУВР) є бюджетною неприбутковою організацією, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, і належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України (далі – Держводагентство).

1.2. Дністровське БУВР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагенства та цим Положенням.

1.3. Дністровське БУВР у межах своїх повноважень відповідно до законодавства забезпечує на території басейну р. Дністер реалізацію державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, розвитку водного господарства, а також координує діяльність організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, із зазначених питань у межах басейну р. Дністер.

1.4. Дністровське БУВР здійснює функції з експлуатації водних об’єктів, гідротехнічних споруд, державної меліоративної мережі в межах Івано-Франківської області.

1.5 Виконання покладених завдань та функцій в частині управління водними ресурсами за басейновим принципом у межах зони діяльності Дністровське БУВР здійснює через міжрайонні управління водних ресурсів (далі ІІІІІМУВГ), а саме: Галицьке МУВГ, Івано-Франківське МУВГ, Коломийське МУВГ та інші організації, що належать до сфери управління Держводагенства та знаходяться у басейні р. Дністер.

1.6. Дністровське БУВР у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами Держводагентства, ДСНС, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронними органами, водогосподарськими організаціями та підприємствами і установами, які належать до сфери управління Держводагентства, розташованими в межах басейну, Басейновою радою, іншими організаціями, підприємствами і установами.

1.7. Дністровське БУВР є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, самостійний та зведений баланси, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.8. Повна назва: Дністровське басейнове управління водних ресурсів. Скорочена назва: Дністровське БУВР. Юридична адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 23 А.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у басейні річки Дністер.

2.2. Участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у межах Івано-Франківської області.

2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу та міжгосподарської меліоративної мережі в межах Івано-Франківської області.

2.4. Спрямування та координація діяльності організацій у частині управління водними ресурсами, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні річки Дністер, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних та радіологічних спостережень за станом поверхневих вод

3. Функції

3.1. Вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у басейні річки Дністер, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об’єктів державного водогосподарського комплексу, міжгосподарських меліоративних систем та бере участь у їх реалізації в межах Івано-Франківської області.

3.2. Виконує у межах повноважень функції з управління об’єктами державної власності, що знаходяться в оперативному управлінні Дністровського БУВР.

Визначає потребу населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства у басейні річки Дністер.

3.3. Надає пропозиції Міжвідомчій комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ при Держводагентстві щодо режиму роботи водосховищ комплексного призначення на річці Дністер.

3.4. Організовує роботу Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні річки Дністер та надає пропозиції до рішень міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ і управлінню водними ресурсами у басейні річки Дністер.

3.5 Координує роботу водогосподарських організацій у частині впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом, які розташовані в басейні річки Дністер.

3.6. Затверджує правила експлуатації міжгосподарської та внутрішньогосподарської меліоративної мереж на території Івано- Франківської області.

3.7. Приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) та узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів.

3.8. Здійснює аналіз інформації про обсяги водних ресурсів, достовірності звітних даних про обсяги використання води водокористувачами всіх галузей економіки в межах Івано-Франківської області.

3.9. Готує матеріали для державного водного кадастру за розділом “Водокористування”.

3.10. Здійснює моніторинг якості вод поверхневих водних об’єктів у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання в межах Івано-Франківської області.

3.11. Забезпечує функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення гідрохімічних, радіологічних спостережень у районі основних водозаборів комплексного призначення, транскордонних водотоках, у зонах впливу атомних електростанцій, на водних об’єктах та водогосподарських системах у басейні Дністра.

3.12. Здійснює ведення бази даних за результатами моніторингу якості поверхневих водних об’єктів у межах басейну Дністра.

3.13. Здійснює моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель у межах Івано-Франківської області.

3.14. Надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення розділів «Поверхневі водні об’єкти» та «Водокористування» державного водного кадастру у межах річкового басейну річки Дністер.

3.15. Розробляє заходи щодо екологічного оздоровлення річок басейну Дністра, бере участь у їх реалізації, а також координує роботу щодо спостереження за станом цих водних об’єктів, гідротехнічних споруд на них та надає в межах повноважень пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону.

3.16. Здійснює за дорученням Держводагентства міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів транскордонних вод басейну р. Дністер, готує відповідні пропозиції Держводагентству, бере участь у нарадах Уповноважених, їх заступників та робочих груп сторін.

3.17. Забезпечує з урахуванням галузевих особливостей виконання організаційних заходів щодо проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та водогосподарських об’єктів багатоцільового використання у межах Івано- Франківської області.

3.18. Здійснює аналіз технічного стану меліоративної мережі та гідротехнічних споруд, що перебувають у державній власності та знаходяться в оперативному управлінні організацій, які належать до сфери управління Держводагентства, в межах Івано-Франківської області.

3.19. Здійснює моніторинг переформування берегів річки Дністер.

Узагальнює та аналізує дані моніторингу якості поверхневих вод у басейні р. Дністер, інформує про результати Держводагентство, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, бере участь у розробленні оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель.

3.20. Розробляє водогосподарські баланси та план управління річковим басейном річки Дністер, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міжбасейновим та міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод у басейні р.Дністер.

3.21. Взаємодіє з Басейновою радою при здійсненні своїх повноважень у межах річкового басейну.

3.22. Забезпечує роботу функціональної підсистеми противопадкових заходів Єдиною системи цивільного захисту в басейні річки Дністер.

3.23. Готує та подає на розгляд Держводагентства пропозиції до стратегічних, програмно-планових документів у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів і забезпечує їх реалізацію.

3.24. Здійснює в межах повноважень разом з іншими органами виконавчої влади та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства, заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків паводків, забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків.

3.25. Готує пропозиції щодо паспортизації малих річок та подає їх Держводагентству.

3.26. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальногому органу Держводагентства стосовно можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування у межах Івано-Франківської області.

3.27. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження нормативів водопостачання у межах Івано-Франківської області.

3.28. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706) у межах Івано-Франківської області.

3.29. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт у межах Івано-Франківської області.

3.30. Бере участь-у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними у межах Івано-Франківської області.

3.31. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно меж зон санітарної охорони водних об’єктів у межах Івано-Франківської області.

3.32 Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок у межах Івано-Франківської області.

3.33. Узагальнює та аналізує дані про водогосподарську та гідрологічну обстановку в басейні р. Дністер та надає оперативну інформацію Держводагентству щодо водогосподарської і гідрологічної обстановки у басейні р.Дністер.

3.34. Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.35. Проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності управління шляхом взаємодії із ЗМІ та використання сучасних засобів поширення інформації.

3.36. Розробляє режими роботи для орендованих водних об’єктів та надає пропозиції територіальному органу Держводагенства стосовно їх затвердження.

3.37. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно погодження договорів оренди водних об’єктів у межах Івано-Франківської області.

3.38. Бере участь у розгляді питань та надає пропозиції територіальному органу Держводагентству стосовно погодження документації із землеутрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству, у межах Івано-Франківської області.

3.39. Організовує спільно з обласними управліннями водних ресурсів, розташованими в межах басейну р. Дністер, роботу Басейнової ради річки Дністер.

3.40. Здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Дністровського БУВР, формує в установленому порядку кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Дністровського БУВР, а також осіб, включених до кадрового резерву.

3.41. Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

3.42. Розглядає у межах повноважень звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю та підпорядкованих йому організацій.

3.43. Організовує планово-фінансову роботу, забезпечує цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

3.44. Виконує інші функції, визначені законодавством та пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.